Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Student: degene die aan het onderwijs, voor het collegejaar waarvoor is ingeschreven, deelneemt.
  2. Onderwijsfaciliteiten: alle onderwijslokaties, distance education en overige internetfacileiten, laboratoriumfaciliteiten en de bibliotheek.
  3. Ingeschreven: een student is pas ingeschreven indien aan de betalingsverplichting is voldaan, en hiervan een stortinsgbewijs is overlegd en pas als het inschrijvingsformulier is geaccordeerd door de medewerkers van de studentenadministratie.
Toelatingsvoorwaarden
De toelatingsvoorwaarden wordt door LOBO twee (2) maanden voor aanvang van de inschrijvingen gepubliceerd in de lokale dagbladen en op de website van de LOBO geplaatst.
Inschrijving
1. Bij elke inschrijving dient er een (digitaal) inschrijvingsformulier te worden ingevuld.
2. Naast het inschrijvingsformulier dienen alle nieuwe studenten de volgende bescheiden te
    overleggen:
    - uittreksel
    - het identiteitsbewijs
    - orgineel en een kopie van het diploma en van de cijferlijst
    - 2 pasfoto’s - origineel stortingsbewijs van het inschrijfgeld
3. Voor herinschrijving dienen de volgende bescheiden overlegd te worden:
    - ingevuld (digitaal) inschrijvingsformulier
    - het studentenpasje
    - stortingsbewijs
4. Inschrijvingen worden geacht te zijn aanvaard indien aan de toelatingseisen is voldaan, indien de vereiste bescheiden zijn overlegd en het stortingsbewijs aanwezig is. De inschrijving wordt middels accordering van het inschrijvingsformulier door de daartoe bevoegde medewerker bevestigd. Als bewijs van inschrijving wordt een studentenpas aan de student verstrekt.
Inschrijvingsperiode
De inschrijvingen vinden jaarlijks en niet later dan in de laatste week van de maand augustus plaats.
Legitimatie
De student is verplicht bij inschrijving persoonsgegevens te verstrekken en, indien daarom wordt verzocht, aanvullende documentatie te verstrekken.
De student wordt bij het eerste inschijvingsjaar na voldaan te hebben aan zijn/haar betalingsverplichtingen voorzien van een studentenpasje. Dit pasje wordt bij elke herinschrijving, na betaling van het inschrijfgeld ondertekend. De student is verplicht om tijdens het volgen van onderwijs, tijdens examens en bij bezoek van de onderwijsfaciliteiten het studentenpasje op verzoek van de docent of een andere medewerker van het LOBO te tonen.
Betalingsvoorwaarden
  1. Het college- en inschrijfgeld dienen in een keer te worden voldaan en wel door storting op het rekeningnummer LOBO RBC Bank 0120.377.193, LOBO Finabank 17.32.60.1, onder vermelding van de naam, voornaam, het studentennummer (indien van toepassing) en de studierichting van de student.
  2. Studenten die niet in staat zijn dit bedrag te voldoen kunnen gebruiken maken van de termijn betalingen (zie voorwaarden termijnbetalingen).
  3. De tarieven voor inschrijfgeld worden jaarlijks door het managementteam vastgesteld.
  4. De kosten voor literatuur, de verplichte studie tour en licenties voor gebruikmaking van Distance Education zijn voor rekening van de student.
Boete bepalingen bij late inschrijving
Er wordt een boete van 10 % van het totale inschrijfgeld in rekening gebracht .
Strafbepalingen bij deelname aan onderwijs zonder betaling
Het volgen van colleges zonder geldige inschrijving is niet toegestaan. Studenten die zich hieraan schuldig maken worden terstond de toegang tot de onderwijsfaciliteiten ontzegd. Mits dit binnen het verstrijken van het tweede kwartaal plaatsvindt, kan de student zich met toestemming van de directeur en de desbetreffende opleidingscoordinator alsnog inschrijven, rekening houdende met de geldende boete bepalingen bij late inschrijving.

Secretariaat

Adres : Passiebloemstraat 2 (1ste etage)
STS.1 Scholencomplex
E-mail : secretariaat@lobo.sr
Telefoon : (597) 400733


Het secretariaat is van ma t/m vrijdag bereikbaar van 7.00u tot 11:00u in de ochtend.

Inschrijven

Is uw interesse gewekt? Schrijft u zich dan nu gelijk in voor een studierichting.


Hier kan een eventueel onderschrift

Schrijf je nu in